عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نرخ رشد شرکت

شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالاست و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد پس آنها بایستی اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام بعنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، پس شرکت ها ترجیح می دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.

 

4-9-2 سود آوری

میرز حدس زده که شرکتها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را آغاز از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهم تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده می باشد که این رفتار ممکن می باشد بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می شوند و پیرامون آنها میرز و ماژلوف مطالعه گسترده ای انجام داده اند یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند (میرز، 1997، ص 579)2.

بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می گردد می تواند یک عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سودآوری بهره گیری شده می باشد. بعضی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش و سود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده می باشد. که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده می باشد و این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار سرمایه ارتباط هست (شیخ الملوکی،1386،ص35)1.

 

5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات پیش روی منابع کوتاه مدت

با در نظر داشتن اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه،  یکسال و یا بیشتر بایستی نحوه تأمین مالی آن متناسب با زمان مورد بهره گیری باشد. برای مثال اگر یک شرکت نیاز به نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمین مالی آن بایستی یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلند مدت یا انتشار سهام. پس بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی می باشد، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز بایستی با آن تطبیق گردد تا در مجموع هزینه تأمین مالی شرکت را به حداقل برساند (یزدانی، 1373، ص 65)2.

2 – Mayers, 1997,p579

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری