تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نواقص بازار سرمایه

در عالم واقعیت بازار سرمایه کامل نیست و دارای نقص هایی می باشد که سبب می گردد بعضی اوقات نظریه های MM درست از آب درنیاید، اهم این نواقض به تبیین زیر می باشد:

مالیات شرکتها بعلاوه مالیات شخصی

وجود مالیات بردرآمد شخصی ممکن می باشد مزیت مالیاتی مربوط به بدهی را کاهش داده یا به گونه کلی آن را ناچیز کند. اگر بازده بدهی و بازده سهام مالیاتی برابر و با نرخ های مالیاتی شخص دفع گردد، مزیت مالیاتی مربوط به بهره گیری از بدهی ممکن می باشد تغییر کند (شیخ الملوکی،1386،ص27)2.

اگر مالیات بر درآمد شخصی مربوط به بدهی کمتر از مالیات بر درآمد شخصی مربوط به عایدات سهام عادی باشد شرکت از طریق بدهی نیازهای خود را تأمین می کند زیرا درآمد دارندگان بدهی اینجا بیشتر خواهد بود. و اگر چنانچه مالیات بردرآمد شخصی مربوط به بدهی و مالیات بر درآمد شخصی مربوط به عایدات سهام عادی برابر باشند شرکت تأمین مالی از طریق سهام و یا بدهی تفاوتی نمی کند.

بستانکاران و اعتبار دهندگان

بستانکاران و اعتبار دهندگان مایلند راههایی برای به کنترل درآوردن سهامداران به مقصود جلوگیری از ضایع شدن حقوق خود در شرکت اعمال کنند. اعمال چنین شیوه هایی مستلزم هزینه می باشد که یکی از اشکال آن، هزینه نمایندگی می باشد. جنسن و کلینگ [1] نظریه ی پیشرفته ای راجع به هزینه های نمایندگی ارائه داده اند. در میان سایر مسائل آنها نشان دادند که صرف نظر از اینکه چه کسی هزینه های نمایندگی را انجام می دهد. اینگونه هزینه ها توسط سهامداران تحمل می گردد. صاحبان بدهی که هزینه های کنترل را پیش بینی می کنند، هزینه بهره بالاتر طلب می کنند هر چه هزینه احتمال نظارت بیشتر باشد، با فرض ثبات سایر عوامل هزینه بهره ی بالاتر طلب می کنند و ارزش شرکت کمتر خواهد بود (شیخ الملوکی، 1386، ص 29)2.

هزینه های ورشکستگی

یکی از نواقص مهم و اثر گذار بر ساختار سرمایه هزینه ورشکستگی می باشد. هزینه های ورشکستگی چیزی بیش از هزینه های اداری و قانونی ورشکستگی می باشد. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه وابسته به ورشکستگی وجود ندارد، اگر شرکتی ورشکسته گردد می تواند دارایی هایش را با ارزش اقتصادیشان بفروشد و هیچ هزینه حقوق و اداری وجود نخواهد داشت. اما در دنیای واقعی در ارتباط با بازنشستگی هزینه های قابل ملاحظه ای هست (افشاری ، 1378،ص 773)3.

هزینه های بسیار سنگین حسابرسی و حقوقی، آموزش مجدد کارکنان، ایجاد روابط و بستن قرار دادهای جدید با عرضه کنندگان مواد اولیه و کارکنان، فروش دارایی های ثابت پایین تر از نرخ واقعی آنها و همچنین عدم کارایی عملیات هنگام ورشکستگی سبب کاهش ارزش تصفیه شرکت می گردد (جهانخانی، 1376،ص 513)4.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

[1]– Jensen, Meckling

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری