تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی ومیلر

نتایجی که MM به آن رسیده اند زمانی می باشد که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای نواقصی می باشد که موجب می گردد همان نتایج بدست نیاید. پس اشخاص که با نظریه آنها مخالف هستند، انتقادات خود را به غیر واقعی بودن فرضیات آنها تمرکز کرده اند که اهم آنها به تبیین زیر می باشد:

  1. مودیلیانی و میلر فرض می کنند که هزینه بدهی با افزایش حجم بدهی افزایش نمی یابد. بی شک این فرض نگران کننده می باشد و اگر آن را کنار بگذاریم تفاوت های عمده ای در نتایج آنها حاصل می گردد.
  2. آنها بافرض نرخ مالیاتی صفر برای اشخاص، مالیات بردرآمد آنها در نظر نمی گیرند.
  3. در تحلیل MM، هزینه های کار گزاری و انجام معاملات، صفر در نظر گرفته می گردد که موجب می گردد حرکت سرمایه گذار بدون هزینه باشد. در حالی که هزینه های کار گزاری و سایر معاملاتی قطعاً هست.
  4. MM فرض می کنند که اهرم شخصی و اهرم شرکت کاملاً جانشین یک دیگر هستند و به تعبیری شرکت ها و سرمایه گذران می توانند هر دو در یک نرخ وام بگیرند.

اما بایستی این موارد را نیز در نظر گرفت که :

الف: یک فرد نمی تواند به حساب شخصی اش با همان نرخ بهره ای استقراض کند که یک شرکت می تواند و معمولاً متوسط نرخ بهره استقراض شخصی از متوسط نرخ بهره استقراضی شرکت بالاتر می باشد.

ب: یک فرد نمی تواند تا حد یک شرکت نسبت اهرمی بالایی را مستقر سازد.

ج: وقتی افراد به اعتبار شخص وام می گیرند، تعهدات آنها نسبت به استقراض نامحدود می باشد در حالی که سهامداران عادی یک شرکت، بدون در نظر داشتن سطح استقراض شرکت، دارای مسئولیت محدودی هستند.

با در نظر داشتن اینکه مفروضات در نظر گرفته شده توسط MM واقعی نیستند، بایستی این مفروضات را تعدیل کرده و آنها را کنار گذاشت تا در شرایط نظریه آنها را مطالعه نمود (خشنود، 1384،ص 35)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری