عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

دارایی های وثیقه ای

بیشتر تئوری ساختار سرمایه استدالال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت می باشد. بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز و ماژلوف اظهار کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد مدل آنها ثابت کرده می باشد که با در نظر داشتن اینکه مدیران شرکتها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده. بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکتها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه بهره گیری گردد و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده به وجود می آید به خوبی می تواند بهره گیری کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جنسن و مکلینگ،1976، نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه گردد و وجوه برای یک پروژه محدود گردد اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن می باشد شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند.

تیتمن و وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده اند. شاخص اول دارایی های نامشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده می باشد و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی ها بوده می باشد اولین شاخص به گونه منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم به گونه مثبت با ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط دارند. همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده می باشد و اثبات نمود که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکتها ارتباط مثبت هست (شیخ الملوکی، 1386، ص 36)1.

پس می توان گفت که هر چه دارایی های شرکت که قابل وثیقه شدن می باشد بیشتر باشد شرکت قادر به تحصیل وام و اعتبار بیشتری خواهد بوده لازم به یاد آوری می باشد که دارایی هایی مانند دارایی های نامشهود، مخارج انتقالی به دوره های آتی و سایر دارایی ها مجموعاً قابل وثیقه شدن نیستند.

 

7-9-2 اهرم عملیاتی

دریک تعریف ساده اهرم عملیاتی عبارت می باشد از :«نسبت تغییرات در سود عملیاتی به تغییرات در فروش» یعنی این نسبت حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را پیش روی تغییرات فروش نشان می دهد. و اظهار می نماید که به ازاء یک واحد تغییر در فروش چه اندازه تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد گردید. لذا هر چقدر اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد. نشان دهنده حساسیت و تغییرات بیشتری در سود عملیاتی شرکت به ازاء تغییر در فروش آن خواهد بود و برعکس اما در همه جا این اهرم به عنوان معیار اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی صادق نخواهد بود. منجمله  در ایران و همچنین بورس ایران زیرا تأثیر عوامل مختلفی زیرا تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه و عوامل غیر قابل کنترل دیگر موجب شده اند که بکارگیری فروش و سود عملیاتی شرکتها، مطابق با فرمول غیر مطمئن و غیر قابل اتکاء سازد. بنابراین نیاز می باشد ما به دنبال معیار دیگری برای اندازه گیری اهرم عملیاتی شرکت ها باشیم. معیار دیگر بهره گیری از «نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها» به عنوان شاخص تعیین کننده اهرم عملیاتی شرکت ها می باشد.

بهره گیری از دارایی ها ثابت در شرکت با در نظر داشتن هزینه های ثابت آن، نوسانی در عایدات آتی شرکت را افزایش می دهد. یعنی هر چه قدر دارایی های ثابت بیشتری در شرکت بهره گیری گردد، هزینه های ثابت بالاتر خواهد بود (شرکت از اهرم عملیاتی بالاتری بهره گیری خواهد نمود). در نتیجه اندازه نوسان در عایدات آتی شرکت را افزایش می دهد. پس ارتباط بین درجه اهرم عملیاتی و اندازه بهره گیری از بدهی در شرکت یک ارتباط منفی می باشد. به تعبیری هر چه درجه اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد، یعنی از دارایی های ثابت بیشتری ( و به تبع آن هزینه های ثابت بالاتری ) برخوردار باشد. اندازه نوسان در عایدات آتی شرکت را بیشتر می کند و ریسک تجاری را افزایش می دهد و این امر موجب خواهد گردید که شرکت از نسبت بدهی پایین تری بهره گیری نماید. و بر عکس پس ارتباط بین ساختار مالی شرکت و درجه اهرم عملیاتی یک ارتباط منفی می باشد. بنابر توضیحات فوق در واقع اهرم عملیاتی یکی از عوامل و فاکتورهای تعیین کننده اندازه ریسک تجاری شرکت می باشد پس هرگاه درجه اهرم عملیاتی افزایش یابد (سرمایه گذاری روی دارایی های ثابت)، خطر تجاری افزایش می یابد (خشنود، 1384، ص 62)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری